Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Obchodní firma LANDEE Holding a.s. ,Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 14154617, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“), které mu budou subjektem údajů poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto důvěrné osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“).

Správce je společnost zabývající se správou aktiv a majetku, jejich zhodnocením a dlouhodobou ochranou, start-up aktivitami, správou a investicemi do nemovitostí a případně i akvizicí projektů a podniků (dále jen „služba“).

Více o službách správce se dozvíte na webových stránkách www.landeeholding.cz (dále jen „projekt“).

 1. Správce prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, získané na základě vyjádřeného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Poskytnuté údaje budou správcem zpracovávány pro účely vyřízení žádosti o poskytnutí dalších informací zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře a/nebo pro účely přímého a nepřímého marketingu v souvislosti s projektem, případně k uzavření smlouvy a plnění zákonné povinnosti dle platné právní úpravy.
 2. Veškeré osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně se souhlasem subjektu údajů, jedná se zejména o jméno, příjmení, titul, e-mail a telefonní číslo. Za neposkytnutí osobních údajů nehrozí žádná sankce. Vyjádřit souhlas se zpracováním osobních údajů není v žádném případě podmínkou pro jakoukoliv formu participace na projektu.
 3. Správce si vyhrazuje právo využívat neosobní údaje poskytnuté subjektem údajů na základě využívání online nástrojů, jako jsou webové stránky správce a další aplikace třetích stran, které správce používá pro podnikání, jedná se zejména o informace týkající se hardwaru, softwaru, lokality a IP adresy.
 4. Poskytnuté osobní údaje nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím zemím. Případní příjemci osobních údajů, mimo zaměstnance správce, mohou být orgány veřejné moci, poskytovatelé údržby informačních systémů, poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Správce osobních údajů si počíná tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a zároveň, aby chránil osobní údaje subjektu údajů před neoprávněným zásahem.
 5. Subjekt údajů dává správci souhlas se zpracováním osobních údajů do doby, než subjekt údajů vysloví nesouhlas se zpracováním osobních údajů, maximálně však po dobu 5 let od udělení souhlasu. Udělený souhlas může subjekt údajů kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím písemného sdělení adresovaného správci na adresu jeho sídla: Nebovidy 223, 664 48 Nebovidy, nebo prostřednictvím e-mailu na adresu: info@rmrtech.cz. Odvoláním souhlasu však není nijak dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní v případě, že osobní údaje jsou zpracovány z důvodu plnění smlouvy nebo plnění zákonné povinnosti, nikoli na základě uděleného souhlasu.
 6. Subjekt údajů má právo dle čl. 13 odst. 2 písm. b) nařízení na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost a právo vznést námitku. V případě, že subjekt údajů bude jakkoliv nespokojen se zpracováním jeho osobních údajů správcem, může podat stížnost přímo jemu nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektu údajů je dostupných na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je obchodní firmaLANDEE Holding a.s. ,Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 14154617. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese info@landeeholding.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme?

OSOBNÍ ÚDAJE:

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami sdělíte, tzn. údaje, které vyplníte v kontaktním formuláři nebo které nám sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu atp. 

Jedná se zejména o:

 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo

Zpracováváme osobní údaje, které jsou veřejně dostupné z rejstříků, evidencí, registrů atp.

SOFTWAROVÉ A HARDWAROVÉ ÚDAJE:

Zpracováváme softwarové a hardwarové údaje, které nám poskytujete na základě používání našich webových stránek.

Jedná se zejména o:

 • IP adresu
 • typ prohlížeče
 • časové pásmo
 • další softwarové a hardwarové údaje

Jaký je účel zpracovávání osobních údajů?

Osobní údaje zpracováváme pro účely vyřízení žádosti o poskytnutí dalších informací, kdy je-li předmětem poptávka služeb, jsou údaje zpracovávány za účelem vytvoření nabídky, případně uzavření smlouvy a její plnění. Osobní údaje zpracováváme pro účely přímého a nepřímého marketingu, jako je zasílání obecných newsletterů (např. o stavech výkonnosti, o akcích, banketech a dalších eventech pořádaných správcem), případně jinou formou obecně podávaných a nezávazných informací ohledně činnosti správce v souvislosti s projektem a tvorby tiskových, online i offline materiálů, zejména v rámci zasílání vybraných sdělení (prospektů) třetím osobám v rámci prezentace projektu (písemnými i elektronickými prostředky). Dále osobní údaje zpracováváme pro účely poskytnutí služby, informace, analýzy dat, testování, statistických účelů apod.

Sdílíme osobní údaje, případně jak?

K osobním údajům má přístup správce a jeho zaměstnanci. Osobní údaje sdílíme pouze s důvěryhodnými osobami v rámci skupiny, tzn. osobní údaje budou poskytnuty osobám, které nám pomáhají plnit smluvní povinnosti (externí spolupracovníci a dodavatelé, správci webových stránek apod.), ti zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky, jejichž zpracování splňuje všechny požadavky právních předpisů a kteří budou dostatečně chránit vaše práva a osobní údaje, přičemž s těmito údaji budou nakládat způsobem obvyklým pro přímý a nepřímý marketing. Tito zpracovatelé budou mít k osobním údajům přístup jen v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje neposkytujeme do třetích zemí.

Jak osobní údaje uchováváme a zabezpečujeme?

Správce přijal veškerá vhodná organizační a technická opatření za účelem maximální ochrany osobních údajů subjektu údajů a minimalizoval tak neoprávněný přístup k těmto údajům, a to jak pro osobní údaje uchovávané v elektronické podobě, tak pro osobní údaje uchovávané v listinné podobě, přičemž veškeré osobní údaje, které budou správci poskytnuty, jsou ukládány v bezpečné databázi a chráněny standardními postupy (šifrování, heslování, přístup oprávněných osob apod.).

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme po dobu pěti let od udělení souhlasu. Před uplynutím této doby budete správcem případně kontaktování s žádostí o jeho případné prodloužení. Nebudete-li požadovat prodloužení, správce po uplynutí uvedené doby zpracovávané osobní údaje bezodkladně vymaže. Osobní údaje budou rovněž bezodkladně vymazány dojde-li z vaší strany k odvolání souhlasu. Upozorňujeme vás, že výmaz osobních údajů se netýká těch údajů, které správce zpracovává na základě jiného důvodu než na základě souhlasu, přičemž tím není dotčeno zpracování vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

SUBJEKT ÚDAJŮ MÁ VE STANOVENÉM ROZSAHU PRÁVO ROZHODOVAT O NAKLÁDÁNÍ SE SVÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI, PŘIČEMŽ SUBJEKT ÚDAJŮ MŮŽE UPLATNIT NÍŽE UVEDENÁ PRÁVA:

 • Právo na přístup – subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má právo získat kopii těchto údajů.
 • Právo na opravu – správce bez zbytečného odkladu opraví na žádost subjektu údajů nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, přičemž neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz – povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá. Nelze vymazat osobní údaje, které jsou potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro splnění právní povinnosti.
 • Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo vznést námitku – proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku. Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého a nepřímého marketingu, přičemž v takovém případě nebude správce bez dalšího osobní údaje nadále pro tyto účely zpracovávat.
 • Právo na přenositelnost – dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, kdy tyto údaje může následně předat jinému správci nebo pokud je to technicky možné, zažádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo podat stížnost – Subjekt údajů má právo se kdykoliv obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že při zpracovávání jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.
 • Právo odvolat souhlas – toto právo se neuplatní, jestliže osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy, nikoli na základě uděleného souhlasu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111 (ústředna)

emailová adresa: posta@uoou.cz

internetové stránky: www.uoou.cz

Veškerá výše uvedená práva lze uplatnit prostřednictvím korespondenční adresy správce: Nebovidy 223, 664 48 Nebovidy. Na tuto adresu se lze obrátit rovněž v souvislosti s žádostí o další doplňující informace týkající se výše uvedených práv.

Subjekt údajů tímto potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou úplné, správné a současně potvrzuje, že souhlas uděluje svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně. Dále potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 1. 2022.